Bilety indywidualne

Bilet normalny 17 zł  
Bilet ulgowy 12 zł lista uprawnionych do zakupu

Bilety grupowe

Bilet dla grup zorganizowanych 10 zł / os. co najmniej 15 osób

Bilet dla grup zorganizowanych z placówek przedszkolnych
i szkolnych z terenu miasta Łodzi

5 zł / os. *) lista uprawnionych do zakupu
co najmniej 15 osób
Bilet rodzinny 40 zł dla 4 osób, w tym do 2 opiekunów
Bilet z Łódzką Kartą Dużej Rodziny 40 zł *)

dla 2 rodziców lub opiekunów
oraz nieograniczonej liczby dzieci


Bilety na pokazy specjalne

Bilet normalny 28 zł / os. na pokazy specjalne bilety ulgowe
nie są sprzedawane

Pokazy specjalne w ramach cyklu "Sfera Muzyki"

Bilet normalny Cena ustalana indywidualnie
dla wydarzenia
na pokazy specjalne bilety ulgowe nie są sprzedawane

 

 1. Bilety ulgowe przysługują:
  1. dzieciom w wieku od 5 do 12 roku życia,
  2. osobom uczącym się (do 26 roku życia),
  3. osobom mającym ukończone 60 lat,
  4. osobom niepełnosprawnym,
  5. w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bilet ulgowy przysługuje również ich opiekunom.
 2. Nabycie biletu ulgowego przez osobę uprawnioną do ulgi następuje w kasie biletowej  na podstawie okazania ważnego dokumentu (zaświadczenia, legitymacji, dowodu osobistego, etc.), potwierdzającego uprawnienia do ulgi. Zasady zakupu biletów ulgowych drogą internetową określa Regulamin zakupu biletów do Planetarium drogą internetową.
 3. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych w pokazach w Planetarium nie mogą uczestniczyć dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Dzieci do 7 roku życia powinny uczestniczyć w pokazach pod opieką rodziców lub opiekunów.
 4. Do zakupu biletu grupowego uprawnione są zorganizowane grupy liczące minimum 15 osób (gdy dotyczy grup szkolnych i przedszkolnych minimum 15 uczniów). Przez zakup biletu grupowego rozumiany jest zakup minimum 15 biletów grupowych w jednej transakcji.
 5. Przy zakupach biletów grupowych dla przedszkoli i szkół opiekunom przysługuje promocyjna cena za bilet w wysokości:
  • a) 0,01 zł (jeden grosz) na pokazy do dnia 31 sierpnia 2017 r.,
  • b) 1,00 zł (jeden złoty) na pokazy od dnia 1 września 2017 r.

  zgodnie z poniższą zasadą:

  1. przedszkola – 1 opiekun na 5 przedszkolaków,
  2. szkoły podstawowe - 1 opiekun na 10 uczniów;
  3. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 1 opiekun na 15 uczniów,
  4. klasy integracyjne oraz grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1 opiekun na 5 uczniów.
 6. Bilet grupowy dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych z terenu miasta Łodzi upoważnia do wstępu tylko i wyłącznie grupy zorganizowane z placówek szkolnych i przedszkolnych działających na terenie miasta Łodzi.
 7. Bilet rodzinny upoważnia do wstępu maksymalnie 4 osoby, w tym do dwóch osób dorosłych będących rodzicami lub opiekunami. Zatem z biletu rodzinnego może skorzystać:
  1. 2 rodziców/opiekunów plus 2 dzieci
  2. 2 rodziców/opiekunów plus 1 dziecko
  3. 1 rodzic /opiekun  plus   3 dzieci
  4. 1 rodzic/opiekun plus 2 dzieci.
   Przez dziecko/dzieci rozumiane są osoby które nie ukończyły 18 roku  życia.
   Dla każdej kolejnej osoby należy dokupić bilet indywidualny.
 8. Bilet dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny upoważnia do wstępu obydwoje rodziców/opiekunów wraz z liczbą dzieci właściwą dla tej konkretnej rodziny pod warunkiem, że dziecko ma ukończone 5 lat i legitymuje się w/w kartą.
 9. Na pokazy specjalne obowiązują wyłącznie bilety normalne.
 10. Zasady dotyczące zwrotu zakupionych biletów (dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji , w której pokaz nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie  organizatora) opisane są w Regulaminie Widzów Planetarium „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

 

*) - oferta promocyjna obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.