Strona archiwalna. Kliknij po aktualny dokument: Regulamin kompleksu EC1

Regulamin rezerwowania biletów w Planetarium EC1 za pośrednictwem witryny internetowej www.PlanetariumEC1.pl

(wprowadzony Zarządzeniem nr 32/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Dyrektora „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi)

I. Słowniczek pojęć:

1. „Regulamin” - niniejszy regulamin rezerwowania biletów do Planetarium EC1 za pośrednictwem witryny internetowej www.planetariumec1.pl wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;

2. „Witryna” - strona internetowa www.planetariumec1.pl;

3. „Operator Witryny” - EC1 Łódź – Miasto Kultury Instytucja Kultury z siedzibą w Łodzi,
ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 7251972744, REGON: 100522238 wpisana pod nr RIK/2/2008 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi, adres strony: www.planetariumec1.pl, adres email: sok@planetariumec1.pl, numer telefonu +48 539 997 693

4. „Użytkownik” - osoba dokonująca rezerwacji biletów do Planetarium EC1 za pośrednictwem Witryny.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji biletów do PlanetariumEC1 za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.

2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

3. Korzystając z procesu rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. Rezerwacja biletów

1. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów do Planetarium EC1 na podane w Witrynie pokazy - zgodnie ze wskazanymi w Witrynie datami i godzinami konkretnych pokazów oraz za cenę wskazaną w Witrynie i podaną w procesie rezerwacji za pośrednictwem Witryny.

2. W celu dokonania rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox 40 lub nowszą, Opera, Google Chrome lub Safari.

3. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może zarezerwować bilety dostępne w bieżącym repertuarze Planetarium EC1 - informacja o dostępnych biletach znajdować się będzie każdorazowo w Witrynie.

4. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, Użytkownik otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail ze wskazaniem nr rezerwacji, liczby zarezerwowanych biletów, pokazu, na jaki bilety zostały zarezerwowane, daty i godziny pokazu oraz wartości zarezerwowanych biletów. Operator Witryny nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail, gdy Użytkownik poda błędny adres e-mail . Operator Witryny nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Użytkownika.

5. Zarezerwowane za pośrednictwem Witryny bilety mogą być odbierane na stanowiskach kasowych Planetarium EC1 nie później niż na 30 min przed seansem, na który dokonano rezerwacji biletów. W celu dokonania odbioru zarezerwowanych biletów w kasie Planetarium EC1, Użytkownik musi podać nr rezerwacji wskazany w potwierdzeniu.

6. Niewykupienie biletu przed upływem 30 minut od rozpoczęcia pokazu nie gwarantuje rezerwacji.

7. Przy odbiorze Biletów Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny podanej w trakcie realizacji rezerwacji. Płatności można dokonać gotówką bądź przy użyciu karty płatniczej debetowej/kredytowej.

8. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze zniżki w cenie zakupu biletów lub z biletów specjalnych, może odebrać zarezerwowane bilety w kasach Planetarium EC1, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania ze zniżki (np. legitymacja studencka, uczniowska, emeryta, rencisty, inwalidy, dowód osobisty, Łódzka Karta Dużej Rodziny, itp.) lub odebrać zarezerwowane bilety w biletomacie. W tym przypadku obsługa Planetarium EC1 wpuszczająca widzów na salę może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki. W przypadku braku takiego dokumentu uprawniającego do zniżki osoba taka nie zostanie wpuszczona na salę.

9. Użytkownik, przy dokonywaniu rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym, zabronionym przez obowiązujące prawo.

10. Dokonywanie rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami, poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.

IV. Ochrona danych osobowych.

1. W związku z procesem rezerwowania biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników Witryny, jest Operator Witryny, o ile nic innego nie wynika z informacji zamieszczonych każdorazowo w Witrynie. Prośba o zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych kierowana jest do osób pełnoletnich.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne; dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny tylko po uzyskaniu przez Operatora Witryny wyraźnej zgody Użytkownika Witryny na przetwarzanie danych, w określonym celu i na zasadach wskazanych w klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy Witryny, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z zamieszczonymi w Witrynie klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

3. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w poszczególnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub w przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników Witryny, przekazane Operatorowi Witryny, nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku, gdy Operator Witryny powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny podmiotowi trzeciemu, Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni o takim podmiocie w klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników Witryny będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Witryny.

V. Zwrot biletów

1. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 10. pkt 1. Regulaminu dla odwiedzających, zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827 z późn. zm. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VI. Reklamacje

1. Użytkownik Witryny może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji biletów za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.

2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki "kontakt" w Witrynie bądź na adres mailowy sok@planetariumec1.pl

3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr rezerwacji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie rezerwacji przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827 z pózn zm oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasie Planetarium EC1

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie Planetarium EC1 oraz na stronie planetariumec1.pl.