Strona archiwalna. Kliknij po aktualny dokument: Regulamin kompleksu EC1

(wprowadzony Zarządzeniem nr 29/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Dyrektora „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi)

§1

1. Odwiedzający teren „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (zwane dalej EC1) zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu

§2

Przebywający na terenie EC1 zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników EC1, w szczególności służby ochrony oraz obsługi planetarium.

§3

1. Wejście do kopuły planetarium jest możliwe tylko po upoważnieniu przez pracownika obsługi planetarium, po okazaniu ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w seansie lub innym wydarzeniu odbywającym się w danym momencie w kopule oraz potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem. W wyjątkowych sytuacjach wejście do kopuły może odbywać się po upoważnieniu przez pracownika obsługi planetarium.

2. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych w pokazach w planetarium nie mogą uczestniczyć dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Dzieci do 7 roku życia powinny uczestniczyć w pokazach pod opieką rodziców lub opiekunów.

3. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych pokazy w planetarium mogą wywoływać negatywne skutki zdrowotne u osób chorych na epilepsję lub choroby błędnika. Osoby z powyższymi schorzeniami uczestniczą w pokazach na własne ryzyko.

4. Bilety uprawniają do zajęcia w trakcie seansu miejsc wyznaczonych przez organizatora pokazu.

5. Okrycia wierzchnie i parasole należy bezwzględnie pozostawić w szatni. Działanie szatni określa odrębny regulamin.

6. Rzeczy zagubione lub porzucone w planetarium będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych miasta Łodzi po upływie 30 dni od znalezienia ich przez pracowników planetarium.

§4

Na terenie planetarium zabrania się:

a) palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów oraz podobnych substancji i przedmiotów o tej samej funkcji i zasadzie działania;

b) posiadania, używania oraz dystrybuowania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

c) spożywania artykułów spożywczych, w tym napojów – za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

d) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących, tj. odpowiednio wyszkolonych i specjalnie oznaczonych psów, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo. Warunkiem skorzystania z atrakcji Planetarium jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –; tj Dz.U. 2011 nr  127 poz. 721).

e) podejmowania jakichkolwiek działań mogących skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia planetarium oraz rzeczy należących do innych osób;

f) zachowań niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz niedozwolonych w trakcie wydarzeń na terenie planetarium, w tym:

g) prowadzenia głośnych rozmów,

h) używania urządzeń elektronicznych mogących zakłócić przebieg pokazu, w  szczególności telefonów komórkowych, laptopów, tabletów oraz innych urządzeń posiadających podświetlany wyświetlacz bądź mogących emitować dźwięk,

i) używania urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku,

j) używania innych źródeł oświetlenia, takich jak latarki,

k) wnoszenia przedmiotów, broni, materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów,

l) wnoszenia i wprowadzania na teren Planetarium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,

m) prowadzenia działalności handlowej,

n) prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych,

e) przebywania na terenie Planetarium osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, osobom nadmiernie uciążliwym, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu elementów wyposażenia i innych zwiedzających, zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§5

1. W wypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w § 4 obsługa ma prawo żądać natychmiastowego jego zaprzestania, a w braku podporządkowania się, usunąć osobę terenu planetarium. Obsługa może również wezwać odpowiednie służby porządkowe, w tym ochronę obiektu i Straż Miejską lub Policję.

2. W wypadku opisanym w ust. 1 osobie usuniętej z terenu planetarium nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu biletu na pokaz do planetarium lub wstępu na ekspozycję.

3. Pracownik planetarium ma prawo odmówić wstępu osobie lub wyprosić osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrotu kosztów za zakupione bilety.

4. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem innych osób przebywających w planetarium oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na teren planetarium, pracownik planetarium (w tym także pracownik ochrony) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących, przebywających na terenie planetarium o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. W przypadku odmowy okazania wnoszonych rzeczy osoba zostanie poproszona o opuszczenie terenu planetarium, a w przypadku nabycia przez nią biletu zostanie jej zwrócona jego cena.

5. Ze względów bezpieczeństwa teren wokół planetarium jest objęty stałym, całodobowym monitoringiem. Celem wprowadzonego systemu monitorowania w/w terenu jest dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających w tym obszarze, zabezpieczenie mienia EC1 oraz zapewnienie przestrzegania porządku na tym obszarze. Kamery rejestrujące ruch zainstalowane są na całym tym terenie. Dostęp do systemu monitorowania oraz danych uzyskanych w wyniku jego zastosowania posiada wyłącznie EC1 oraz firma świadcząca usługi ochrony budynku. Dyrektor EC1 oraz upoważnieni przez niego pracownicy mają prawo wglądu w dane uzyskane w wyniku stosowania systemu monitoringu.

§6

W wypadku opisanym w § 5 ust. 1 osobie usuniętej z terenu planetarium nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu biletu na pokaz do planetarium lub wstępu na ekspozycję.

§7

1. Wszelkie awarie i szkody na terenie planetarium należy niezwłocznie zgłosić obsłudze planetarium lub służbie ochrony.

2. Za wyrządzoną szkodę sprawca odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§8

1. Bilety na wydarzenia odbywające się na terenie planetarium są dostępne:

a) w kasach biletowych na poziomie 0;

b) w rezerwacji telefonicznej pod nr tel. dostępnym w informacji i na stronie internetowej planetarium;

c) w rezerwacji w systemie płatności elektronicznych;

d) poprzez stronę internetową planetarium;

e) na odrębnych zasadach na podstawie umów zawartych między EC1, a podmiotami zewnętrznymi, na zasadach określonych w tych umowach.

2. Na biletach wskazane są dane dotyczące wydarzenia, którego bilet dotyczy.

3. Bilet ważny jest jedynie na wskazane na nim wydarzenie, w określonym, dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Bilet na pokaz w planetarium uprawnia także do nieograniczonego wstępu na teren ekspozycji w dniu ważności biletu. Bilet wstępu na ekspozycję nie uprawnia do udziału w  wydarzeniach w planetarium.

5. Rodzaje biletów i ich cennik oraz zasady przysługiwania zniżek określa odrębny regulamin.

6. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia wszystkich elementów seansu, takich jak bloków reklam, zwiastunów filmowych, części prelekcyjnych, wydarzenia głównego, itp.

7. Ze względu na warunki panujące w Planetarium i względy bezpieczeństwa po rozpoczęciu wydarzenia nie ma możliwości wejścia na salę Planetarium.

§9

1. Osoba dokonująca rezerwacji biletów w dowolnej formie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby rezerwacji i sprzedaży przez Planetarium EC1 oraz Softcom sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław, nr KRS 0000139266, NIP 8951781314, REGON 93284346400000 w ramach strony internetowej www.PlanetariumEC1.pl.

2. Szczegółowy opis funkcjonalności oraz warunki usługi rezerwacji elektronicznej znajduje się w regulaminie na stronie www.PlanetariumEC1.pl.

3. Odbiór rezerwacji powinien nastąpić w kasie planetarium najpóźniej 30 minut przed seansem.

§10

1. Z przyczyn leżących po stronie organizatora, uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia możliwy jest zwrot ceny zakupu biletu na dane wydarzenie, a w wypadku wydarzeń o charakterze regularnym – zwrot ceny zakupu biletu na dane wydarzenie lub zamiana zakupionego biletu na bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu w innym terminie.

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 zwrot lub zamiana biletu odbywa się za pośrednictwem kasy planetarium.

3. Wnioski o zwrot lub zamianę biletu należy składać w ciągu 48 godzin od wydarzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać:

a) imię i nazwisko składającego wniosek oraz jego dane kontaktowe (telefon lub e-mail) pozwalające na powiadomienie go o rozpatrzeniu wniosku;

b) treść wniosku wraz z uzasadnieniem;

c) załączniki w postaci niewykorzystanych biletów i paragonu fiskalnego lub faktury VAT;

d) podpis osoby składającej wniosek.

5. Wnioski są rozpatrywane w terminie 7 dni od daty złożenia. W sytuacjach wyjątkowych kierownik planetarium może przedłużyć termin lub wyznaczyć inny termin niezbędny do rozpoznania wniosku.

6. W pozostałych sytuacjach/przypadkach zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.