Strona archiwalna. Kliknij po aktualny dokument: Regulamin kompleksu EC1

§ 1 - Słowniczek pojęć

 1. „Regulamin” - niniejszy regulamin zakupu biletów do Planetarium „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi drogą internetową, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 2. „Witryna” - strona internetowa www.planetariumec1.pl;
 3. „Operator Witryny” – EC1 Łódź – Miasto Kultury Instytucja Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 7251972744, REGON: 100522238 wpisana pod nr RIK/2/2008 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi, adres strony: www.planetariumec1.pl, adres email: sok@planetariumec1.pl, numer telefonu +48 539 997 693;
 4. „Użytkownik” - osoba dokonująca zakupu biletów do Planetarium EC1 za pośrednictwem Witryny;
 5.  „Planetarium” – Planetarium zlokalizowane w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

 

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów do Planetarium za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w Witrynie.

 

§ 3 - Zakup biletów drogą elektroniczną

 1. Zakupu biletów można dokonywać on-line za pośrednictwem Witryny.
 2. W celu zakupu biletu należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Operator Witryny prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zamieszczonego na stronie należy niezwłocznie skontaktować się z Operatorem Witryny telefonicznie lub na adres email. Zgłoszenie nieprawidłowości działania formularza jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów on-line.
 4. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami § 4. Regulaminu można dokonać samodzielnego wydruku biletu lub odebrać go w kasach biletowych Planetarium. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zweryfikowania poprawności i zgodności z zamówieniem danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu pokazu, daty i godziny pokazu.
 5. Druk biletu stanowi podstawę do udziału w pokazie, a jego okazanie jest warunkiem wejścia na salę Planetarium.
 6. W przypadku zakupu biletu ulgowego, warunkiem udziału w seansie jest również okazanie obsłudze Planetarium dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki. 

 

§ 4 - Płatność za bilety

 1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa jest za pomocą strony internetowej pod adresem www.dotpay.pl, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w serwisie Dotpay.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na www.dotpay.pl.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 90 min. od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Niedokonanie przez Użytkownika odbioru nie stanowi podstawy do żądania obniżenia ceny.
 8. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.dotpay.pl.

 

§ 5 - Zwrot biletów

 1. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny pokaz, czy też na inny termin lub dzień.
 2. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 10. pkt 1. Regulaminu widzów Planetarium, zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 3. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 6 - Ochrona danych osobowych

 1. W związku z procesem zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników Witryny jest Operator Witryny, o ile nic innego nie wynika z informacji zamieszczonych każdorazowo w Witrynie. Prośba o zgodę na przekazanie i przetwarzanie danych kierowana jest do osób pełnoletnich.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne; dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny tylko po uzyskaniu przez Operatora Witryny wyraźnej zgody Użytkownika Witryny na przetwarzanie danych w określonym celu i na zasadach wskazanych w klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy Witryny, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Witrynie klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 3. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w poszczególnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu lub przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników Witryny przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku, gdy Operator Witryny powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny podmiotowi trzeciemu, Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni o takim podmiocie w klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników Witryny będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Witryny.

 

§ 7 - Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki "kontakt" w Witrynie bądź na adres mailowy sok@planetariumec1.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać numer transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 8 - Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasie Planetarium.
 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie Planetarium oraz na stronie internetowej Planetarium, w tym w szczególności Regulamin widzów, Regulamin wewnętrzny Planetarium oraz Regulamin rezerwowania biletów w Planetarium.